Welcome to our Blog

The daily Post

Read Our Blog

Impressive sentence| about of

When the wind of change blows, some build walls, while others build windmills. – Chinese proverb

هنگاميكه نسيم تغييرات ميوزد،
برخى ديوار ميسازند و برخى ديگر آسياب بادى.

حرف اضافه of در انگلیسی:


اشکال ترجمه با of یکی از اشکالات خیلی متداوله. خیلیا of رو «از» ترجمه میکنن که البته بعضی جاها هم صحیحه اما این تمام کارکرد این حرف پرتکرار نیست.
ما میتونیم از of برای ساخت ترکیب دو اسم استفاده کنیم. ترکیبی که تو فارسی مضاف-مضاف‌الیه هست.

در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم بگوییم ( چیزی متعلق به چیز دیگری است یا جزیی از آن است ) معمولاً از of استفاده می کنیم که در فارسی غالباً به صورت ( کسره ی اضافه ) ظاهر می شود:

☼ اما of زمانی که در جایگاه مالکیت یا مضاف-مضاف‌الیهی باشه، معنی «یِ»، «ءِ» و یا «ـــِ» می‌ده:

 1. در اتاق             the door of the room
 2. نسيم تغييرات the wind of change
 3. نیمه دوم بازی second quarter of the game
 4. سه نوامبر the 3th of november
 5. خانه‌یِ خواهرش house of her sister

☼ معنای «از»

 1. Some of the plants برخی «از» گیاهان.
 2. He’s always been frightened of cockroaches اون همیشه می‌ترسیده است «از» سوسکها.
 3. She died of cancer اون درگذشت «از» سرطان.

☼ of برای شمارش نیز به کار میرود, و یا (نوشته می‌شه اما ترجمه نمی‌شه!):

 1. میلیون‌ها نفر millions of people
 2. اونا داشتند هفته‌ها مشکل با سیستم کامپیوتری جدیدشون. We had weeks of problems with the new computer system

البته حرف of میتواند ادامه بعضی از فعل ها به صورت حرف اضافه فعل بیاید که در اونجا معنیش متفاوته.

Researchers are convinced of a genetic cause for the disease.
محققان نسبت به/ درباره وجود دلیلی ژنتیکی برای این بیماری متقاعد شده اند.

ضرب المثل چینی : Chinese proverb

A proverb is a simple, concrete, traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense or experience

Influential sentence

There is a difference between living and being alive
“زندگی کردن” با “زنده بودن” فرق دارد.

.(The difference between (living) and (alive

live به عنوان فعل

Being alive and living are two different things

alive اسم فعل living

Live به صورت کلی یک فعل وعمل است.

به معنای زنده بودن و یا عملکرد ارگان های حیاتی و همچنین در مکان یا محلی ماندن و زندگی کردن و درپخش برنامه های تلویزیونی به معنی از قبل ضبط نشده و به اصطلاح زنده می باشد.

کلمه Live صفت نیز هست. وقتی به عنوان صفت مورد استفاده قرار می گیرد تلفظش نیز تغییر می کند و حرف صدا دار ( i ) تبدیل می شود به حرفی با صدای بلند می شود.

وقتی از کلمه Live به عنوان صفت استفاده می شود معنایش به زنده بودن می شود.

The secret to living well and longer is: eat half, walk double, laugh triple, and love without measure.
راز خوب و طولانی زندگی کردن اینه: نصف بخور، دو برابر پیاده‌روی کن، سه برابر بخند و بی‌اندازه عشق بورز.

.(The difference between (between) and (among

between & among

Between: بین دونفر یا دوچیز به کار میرود.

among: بین چند نفر یا چند چیز به کار میرود, بالای دوتا.

مثال

ایران بین ترکیه و پاکستان واقع شده است.Iran lies between Turkey and Pakistan
نخست وزیر بین دانشجویان نشسته است.The prime Minister is sitting among the students
زندهalive, living, live, vivid, lively, fresh

live1   live1W1S1 /lɪv/ v


1【in a place/home】
2【plant/animal】
3【at a particular time】
4【be/stay alive】
5【way of life】
6【earn a living】
7【exciting life】
8【imagine something】
9【be kept somewhere】
10【still exist/have influence】
11 living quarters
12 living expenses
13 living arrangements
14 live it up
15 live by your wits
16 live a lie
17 be living on borrowed time
18 live in sin
19 live and breathe something
20 you live and learn
21 live and let live
22 you haven’t lived (if/until…)
23 somebody will live to regret it
24 live to see/fight another day
25 live life to the full
26 live high on the hog
27 live from hand to mouth
28 long live the King/Queen! etc
29 long live democracy/freedom etc
Phrasal verbs
live something⇔down
live for something
live in
live off somebody/something
live on
live out
live through something
live together
live up to something
live with somebody/something


[Language: Old English; Origin: libban]【IN A PLACE/HOME】 [I always + adverb/preposition]if you live in a place, you have your home there
live in/at/near etc
They lived in Holland for ten years.
He lives just across the street from me.
We live only a few miles from the coast.
A rather odd family came to live next door to us.
As soon as I saw the place, I knew I didn’t want to live there .
Does Paul still live here ?
We’re still looking for somewhere to live .
They’ve finally found a place to live .
live with
My grandmother came to live with us when I was ten.
Most seventeen-year-olds still live at home (=live with their parents) .
I’m quite happy living alone .
The house has 3,600 square feet of living space (=the areas of a house you live in) .
the number of young people living rough (=living outside because they have no home) BrE
【PLANT/ANIMAL】 [I always + adverb/preposition]a plant or animal that lives in a particular place grows there or has its home there
live in/on etc
These particular birds live on only one island in the Pacific.
【AT A PARTICULAR TIME】 [I always + adverb/preposition]if you live at a particular time, you are alive then
live before/in/at
He lived in the eighteenth century.
She lived at a time when women were not expected to work.
Gladstone lived during a period of great social change.
the best/greatest etc that/who ever lived
(=the best, greatest etc who has been alive at any time)
He’s probably the best journalist who ever lived.
【BE/STAY ALIVE】 [I]to be alive or be able to stay alive
Without light, plants couldn’t live.
He is extremely ill and not expected to live.
The baby only lived a few hours.
People on average are living much longer than before.
I’ll never forget this for as long as I live .
live to (be) 80/90 etc/live to the age of 80/90 etc
My grandmother lived to 85.
She lived to the age of 79.
have two weeks/six months etc to live
He knows he’s only got a few months to live.
He did not live to see (=live long enough to see) the realization of his dream.
【WAY OF LIFE】 [I always + adverb/preposition, T]to have a particular type of life, or live in a particular way
live in peace/poverty etc
The people in this country just want to live in peace.
People should not live in fear of crime.
We live in hope that a cure will be found.
live peacefully/quietly/happily etc
The two communities live peacefully alongside each other.
She thought that she would get married and live happily ever after (=like in a children’s story) .
Some people like to live dangerously.
Most elderly people prefer to live independently if they can.
They earn enough money to live well (=have plenty of food, clothes etc) .
I just want to live my life in my own way.
He’s not well enough to live a normal life .
live a quiet/active/healthy life
She lives a very busy life.
He had chosen to live the life of a monk.
She’s now in Hollywood living a life of luxury .
live by
I have always tried to live by my faith (=according to my religion) .
We struggle on, living from day to day (=trying to find enough money each day to buy food etc) .
He was tired of living out of a suitcase (=spending a lot of time travelling) .
【EARN A LIVING】 [I]the way that someone lives is the way that they earn money to buy food etc
Fishing is the way their families have lived for generations.
live by doing sth
They live by hunting and killing deer.
【EXCITING LIFE】 [I]to have an exciting life
She wanted to get out and live a little.
We’re beginning to live at last!
【IMAGINE SOMETHING】 [I always + adverb/preposition]to imagine that things are happening to you
live in
He lives in a fantasy world.
live through
She lived through her children’s lives.
You must stop living in the past (=imagining that things from the past are still happening) .
【BE KEPT SOMEWHERE】 [I always + adverb/preposition]BrE informal the place where something lives is the place where it is kept
Where do these cups live?
Those big dishes live in the cupboard next to the fridge.
【STILL EXIST/HAVE INFLUENCE】 [I]if an idea lives, it continues to exist and influence people
Democracy still lives!
His name will live forever .
That day will always live in my memory .
living quarters
the part of a building where people live, especially a building that is used by many people or is used for several different purposes
the White House living quarters
living expenses
the money you need to spend in order to live, for example on food or a house
His tuition is paid, but he’ll work to cover his living expenses.
living arrangements
the way someone organizes how and where they will live
Her mother disapproved of the living arrangements, saying that two girls living with four boys was bound to cause problems.
live it upinformal
to do things that you enjoy and spend a lot of money
Sam was living it up in London.
live by your wits
to get money by being clever or dishonest, and not by doing an ordinary job
live a lie
to pretend all the time that you feel or believe something when actually you do not feel that way
I knew that I could not continue to live a lie.
be living on borrowed time
to be still alive after the time that you were expected to die
She’s been living on borrowed time for the last year.
live in sin
old-fashioned if people live in sin, they live together and have a sexual relationship without being married
live together
live and breathe sth
to enjoy doing something so much that you spend most of your time on it
Politics is the stuff I live and breathe.
you live and learn
spoken used to say that you have just learned something that you did not know before
live and let live
used to say that you should accept other people’s behaviour, even if it seems strange
you haven’t lived (if/until…)
spoken used to say that someone’s life will be boring if they do not do a particular exciting thing
You haven’t lived until you’ve tasted champagne.
sb will live to regret it
used to say that someone will wish that they had not done something
If you marry him, you’ll live to regret it.
live to see/fight another day
to continue to live or work after a failure or after you have dealt with a difficult situation
Hopefully, the company will live to fight another day.
live life to the full
to enjoy doing a lot of different things
She believes in living life to the full.
live high on the hog
used to say that someone has a nice life because they have a lot of money and buy expensive things – often used to show disapproval
live from hand to mouth
to have only just enough money to buy food
We lived from hand to mouth, never knowing where the next meal was coming from.
long live the King/Queen! etc
spoken used as an expression of loyal support for a person
long live democracy/freedom etc
used to say that you hope something continues to exist for a long time
Long live free education!
live down [live sth⇔down] phr v
if someone does not live something down, people never forget about it and never stop laughing at them for it
She’ll never live that down!
live for [live for sth] phr v
if you live for something, it is the thing that you enjoy or hope for most in your life
He lived for his art.
She had nothing left to live for.
She lives for the day when she can have a house of her own.
live inphr vif someone lives in, they live in the place where they work
live-in
Sometimes it can be easier if you have a nanny who lives in.
live off / [live off sb/sth] phr v
to get your income or food from a supply of money or from another person
Mom used to live off the interest from her savings.
Dad lost his job and we had to live off welfare.
Most people in the countryside live off the land (=live by growing or finding their own food) .
live onphr v
if something lives on, it continues to exist
Alice’s memory will live on.
live on sth
to have a particular amount of money to buy food and other necessary things
I don’t know how they manage to live on £55 a week.
the number of families who live on benefits
live on sth
to eat a lot of a particular type of food
They live on bread and potatoes.
He practically lives on fish and chips!
live outphr v
BrE if someone lives out, they do not live in the place where they work
Most home helps prefer to live out.
live out sth
to experience or do something that you have planned or hoped for
= fulfil, realize realize
The money enabled them to live out their dreams.
live out your life
to continue to live in a particular way or place until you die
He lived out his life in solitude.
live through [live through sth] phr v
to experience difficult or dangerous conditions
= endure
the generation that lived through the Second World War
It was hard to describe the nightmare she had lived through.
live togetherphr v
if people live together, they live in the same house and have a sexual relationship but are not married
live with
They lived together for two years before they got married.
live up to [live up to sth] phr v
if something or someone lives up to a particular standard or promise, they do as well as they were expected to, do what they promised etc
The bank is insolvent and will be unable to live up to its obligations.
The film has certainly lived up to my expectations .
live with / [live with sb/sth] phr v
to accept a difficult situation that is likely to continue for a long time
= put up with, tolerate tolerate
You have to learn to live with stress.
He has lived with his illness for most of his life.
to live in the same house as someone and have a sexual relationship with them without being married
live together
She’s living with her boyfriend now.
if something lives with you, it stays in your mind
That episode has lived with me all my life.

live2   live2W3S3 /laɪv/ adj


1【living】
2【tv/radio】
3【music/theatre】
4【electricity】
5【bombs】
6【bullets】
7【issue】
8 live coals
9【yoghurt】


[Date: 1500-1600; Origin: alive]【LIVING】 [only before noun]not dead or artificial
= living
dead
experiments on live animals
Protesters want to stop the export of live sheep and cattle.
the number of live births per 1,000 population
We were so excited to see real live elephants.
【TV/RADIO】
a live television or radio programme is seen or heard on television or radio at the same time as it is actually happening
prerecorded
a live radio phone-in show
There will be live TV coverage of tonight’s big match.
【MUSIC/THEATRE】
a live performance is one in which the entertainer performs for people who are watching, rather than a film, record etc
A lot of the bars have live music .
The band will be giving a live concert performance next week.
We’ll be playing you a track from his new live album (=album that was recorded from a live performance) .
It’s always different when you perform in front of a live audience (=an audience watching a live performance) .
【ELECTRICITY】
a wire or piece of equipment that is live has electricity flowing through it
Be careful – those wires are live.
【BOMBS】
a live bomb still has the power to explode because it has not been used
They came across a field of live, unexploded mines.
【BULLETS】
live bullets are real ones that are made of metal and can kill people
blank
Troops fired live ammunition to disperse the crowd.
【ISSUE】
a live subject or problem is one that still interests or worries people
Drink-driving is still very much a live issue .
live coals
pieces of coal that are burning
She threw the paper onto the live coals.
【YOGHURT】
live yoghurt contains bacteria that are still alive

live3   live3 /laɪv/ adv
if something is broadcast live, it is broadcast on television or radio as it is actually happening
prerecorded
The ceremony will be broadcast live on television.
The match will be shown live by the BBC.
if people perform live, they perform in front of people who have come to watch, rather than for a film, record etc
I love their music, but I’ve never seen them perform live .
The band is playing live in Birmingham tonight.
Their latest CD was recorded live (=recorded at a live performance) in New York.
go live
when a system or project goes live, people start to use it after it has been planned and discussed for a long time
Their new information retrieval system went live last month.
a new security project which will go live in OctoberWould you like to advertise here?IExif – EXIF/GPS/IPTC viewer

Concise English Dictionary

live  [lɪv] v. 1. inhabit or live in 2. lead a certain kind of life; live in a certain style 3. continue to live; endure or last 4. support oneself 5. have life, be alive 6. have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations 7. pursue a positive and satisfying existence adj. 1. actually being performed at the time of hearing or viewing 2. exerting force or containing energy 3. possessing life 4. highly reverberant 5. charged with an explosive 6. elastic; rebounds readily 7. abounding with life and energy 8. in current use or ready for use 9. of current relevance 10. charged or energized with electricity 11. capable of erupting adv.  not recorded

Concise English Synonym & Antonym Dictionary

live   syn.:  dwellexisthouseinhabitoccupyresideroomstay ant.:  deaddie

WordNet Online

live Verb

 • populate, dwell, live, inhabit (be an inhabitant of or reside in) “People lived in Africa millions of years ago”; “The people inhabited the islands that are now deserted”; “this kind of fish dwells near the bottom of the ocean”; “deer are populating the woods”
 • live (lead a certain kind of life; live in a certain style) “we had to live frugally after the war”
 • survive, last, live, live on, go, endure, hold up, hold out (continue to live and avoid dying) “We went without water and food for 3 days”; “These superstitions survive in the backwaters of America”; “The race car driver lived through several very serious accidents”; “how long can a person last without food and water?” “One crash victim died, the other lived”
 • exist, survive, live, subsist (support oneself) “he could barely exist on such a low wage”; “Can you live on $2000 a month in New York City?”; “Many people in the world have to subsist on $1 a day”
 • be, live (have life, be alive) “Our great leader is no more”; “My grandfather lived until the end of war”
 • know, experience, live (have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations) “I know the feeling!”; “have you ever known hunger?”; “I have lived a kind of hell when I was a drug addict”; “The holocaust survivors have lived a nightmare”; “I lived through two divorces”
 • live (pursue a positive and satisfying existence) “You must accept yourself and others if you really want to live”

Adjective

 • live, unrecorded (actually being performed at the time of hearing or viewing) “a live television program”; “brought to you live from Lincoln Center”; “live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience”
 • live (exerting force or containing energy) “live coals”; “tossed a live cigarette out the window”; “got a shock from a live wire”; “live ore is unmined ore”; “a live bomb”; “a live ball is one in play”
 • alive, live (possessing life) “the happiest person alive”; “the nerve is alive”; “doctors are working hard to keep him alive”; “burned alive”; “a live canary”
 • live (highly reverberant) “a live concert hall”
 • live (charged with an explosive) “live ammunition”; “a live bomb”
 • bouncy, live, lively, resilient, springy (elastic; rebounds readily) “clean bouncy hair”; “a lively tennis ball”; “as resilient as seasoned hickory”; “springy turf”
 • live (abounding with life and energy) “the club members are a really live bunch”
 • live (in current use or ready for use) “live copy is ready to be set in type or already set but not yet proofread”
 • live (of current relevance) “a live issue”; “still a live option”
 • hot, live (charged or energized with electricity) “a hot wire”; “a live wire”
 • alive, live (capable of erupting) “a live volcano”; “the volcano is very much alive”

Adverb

 • live (not recorded) “the opera was broadcast live”
Longman Dictionary of Contemporary English

live1   live1W1S1 /lɪv/ v


1【in a place/home】
2【plant/animal】
3【at a particular time】
4【be/stay alive】
5【way of life】
6【earn a living】
7【exciting life】
8【imagine something】
9【be kept somewhere】
10【still exist/have influence】
11 living quarters
12 living expenses
13 living arrangements
14 live it up
15 live by your wits
16 live a lie
17 be living on borrowed time
18 live in sin
19 live and breathe something
20 you live and learn
21 live and let live
22 you haven’t lived (if/until…)
23 somebody will live to regret it
24 live to see/fight another day
25 live life to the full
26 live high on the hog
27 live from hand to mouth
28 long live the King/Queen! etc
29 long live democracy/freedom etc
Phrasal verbs
live something⇔down
live for something
live in
live off somebody/something
live on
live out
live through something
live together
live up to something
live with somebody/something


[Language: Old English; Origin: libban]【IN A PLACE/HOME】 [I always + adverb/preposition]if you live in a place, you have your home there
live in/at/near etc
They lived in Holland for ten years.
He lives just across the street from me.
We live only a few miles from the coast.
A rather odd family came to live next door to us.
As soon as I saw the place, I knew I didn’t want to live there .
Does Paul still live here ?
We’re still looking for somewhere to live .
They’ve finally found a place to live .
live with
My grandmother came to live with us when I was ten.
Most seventeen-year-olds still live at home (=live with their parents) .
I’m quite happy living alone .
The house has 3,600 square feet of living space (=the areas of a house you live in) .
the number of young people living rough (=living outside because they have no home) BrE
【PLANT/ANIMAL】 [I always + adverb/preposition]a plant or animal that lives in a particular place grows there or has its home there
live in/on etc
These particular birds live on only one island in the Pacific.
【AT A PARTICULAR TIME】 [I always + adverb/preposition]if you live at a particular time, you are alive then
live before/in/at
He lived in the eighteenth century.
She lived at a time when women were not expected to work.
Gladstone lived during a period of great social change.
the best/greatest etc that/who ever lived
(=the best, greatest etc who has been alive at any time)
He’s probably the best journalist who ever lived.
【BE/STAY ALIVE】 [I]to be alive or be able to stay alive
Without light, plants couldn’t live.
He is extremely ill and not expected to live.
The baby only lived a few hours.
People on average are living much longer than before.
I’ll never forget this for as long as I live .
live to (be) 80/90 etc/live to the age of 80/90 etc
My grandmother lived to 85.
She lived to the age of 79.
have two weeks/six months etc to live
He knows he’s only got a few months to live.
He did not live to see (=live long enough to see) the realization of his dream.
【WAY OF LIFE】 [I always + adverb/preposition, T]to have a particular type of life, or live in a particular way
live in peace/poverty etc
The people in this country just want to live in peace.
People should not live in fear of crime.
We live in hope that a cure will be found.
live peacefully/quietly/happily etc
The two communities live peacefully alongside each other.
She thought that she would get married and live happily ever after (=like in a children’s story) .
Some people like to live dangerously.
Most elderly people prefer to live independently if they can.
They earn enough money to live well (=have plenty of food, clothes etc) .
I just want to live my life in my own way.
He’s not well enough to live a normal life .
live a quiet/active/healthy life
She lives a very busy life.
He had chosen to live the life of a monk.
She’s now in Hollywood living a life of luxury .
live by
I have always tried to live by my faith (=according to my religion) .
We struggle on, living from day to day (=trying to find enough money each day to buy food etc) .
He was tired of living out of a suitcase (=spending a lot of time travelling) .
【EARN A LIVING】 [I]the way that someone lives is the way that they earn money to buy food etc
Fishing is the way their families have lived for generations.
live by doing sth
They live by hunting and killing deer.
【EXCITING LIFE】 [I]to have an exciting life
She wanted to get out and live a little.
We’re beginning to live at last!
【IMAGINE SOMETHING】 [I always + adverb/preposition]to imagine that things are happening to you
live in
He lives in a fantasy world.
live through
She lived through her children’s lives.
You must stop living in the past (=imagining that things from the past are still happening) .
【BE KEPT SOMEWHERE】 [I always + adverb/preposition]BrE informal the place where something lives is the place where it is kept
Where do these cups live?
Those big dishes live in the cupboard next to the fridge.
【STILL EXIST/HAVE INFLUENCE】 [I]if an idea lives, it continues to exist and influence people
Democracy still lives!
His name will live forever .
That day will always live in my memory .
living quarters
the part of a building where people live, especially a building that is used by many people or is used for several different purposes
the White House living quarters
living expenses
the money you need to spend in order to live, for example on food or a house
His tuition is paid, but he’ll work to cover his living expenses.
living arrangements
the way someone organizes how and where they will live
Her mother disapproved of the living arrangements, saying that two girls living with four boys was bound to cause problems.
live it upinformal
to do things that you enjoy and spend a lot of money
Sam was living it up in London.
live by your wits
to get money by being clever or dishonest, and not by doing an ordinary job
live a lie
to pretend all the time that you feel or believe something when actually you do not feel that way
I knew that I could not continue to live a lie.
be living on borrowed time
to be still alive after the time that you were expected to die
She’s been living on borrowed time for the last year.
live in sin
old-fashioned if people live in sin, they live together and have a sexual relationship without being married
live together
live and breathe sth
to enjoy doing something so much that you spend most of your time on it
Politics is the stuff I live and breathe.
you live and learn
spoken used to say that you have just learned something that you did not know before
live and let live
used to say that you should accept other people’s behaviour, even if it seems strange
you haven’t lived (if/until…)
spoken used to say that someone’s life will be boring if they do not do a particular exciting thing
You haven’t lived until you’ve tasted champagne.
sb will live to regret it
used to say that someone will wish that they had not done something
If you marry him, you’ll live to regret it.
live to see/fight another day
to continue to live or work after a failure or after you have dealt with a difficult situation
Hopefully, the company will live to fight another day.
live life to the full
to enjoy doing a lot of different things
She believes in living life to the full.
live high on the hog
used to say that someone has a nice life because they have a lot of money and buy expensive things – often used to show disapproval
live from hand to mouth
to have only just enough money to buy food
We lived from hand to mouth, never knowing where the next meal was coming from.
long live the King/Queen! etc
spoken used as an expression of loyal support for a person
long live democracy/freedom etc
used to say that you hope something continues to exist for a long time
Long live free education!
live down [live sth⇔down] phr v
if someone does not live something down, people never forget about it and never stop laughing at them for it
She’ll never live that down!
live for [live for sth] phr v
if you live for something, it is the thing that you enjoy or hope for most in your life
He lived for his art.
She had nothing left to live for.
She lives for the day when she can have a house of her own.
live inphr vif someone lives in, they live in the place where they work
live-in
Sometimes it can be easier if you have a nanny who lives in.
live off / [live off sb/sth] phr v
to get your income or food from a supply of money or from another person
Mom used to live off the interest from her savings.
Dad lost his job and we had to live off welfare.
Most people in the countryside live off the land (=live by growing or finding their own food) .
live onphr v
if something lives on, it continues to exist
Alice’s memory will live on.
live on sth
to have a particular amount of money to buy food and other necessary things
I don’t know how they manage to live on £55 a week.
the number of families who live on benefits
live on sth
to eat a lot of a particular type of food
They live on bread and potatoes.
He practically lives on fish and chips!
live outphr v
BrE if someone lives out, they do not live in the place where they work
Most home helps prefer to live out.
live out sth
to experience or do something that you have planned or hoped for
= fulfil, realize realize
The money enabled them to live out their dreams.
live out your life
to continue to live in a particular way or place until you die
He lived out his life in solitude.
live through [live through sth] phr v
to experience difficult or dangerous conditions
= endure
the generation that lived through the Second World War
It was hard to describe the nightmare she had lived through.
live togetherphr v
if people live together, they live in the same house and have a sexual relationship but are not married
live with
They lived together for two years before they got married.
live up to [live up to sth] phr v
if something or someone lives up to a particular standard or promise, they do as well as they were expected to, do what they promised etc
The bank is insolvent and will be unable to live up to its obligations.
The film has certainly lived up to my expectations .
live with / [live with sb/sth] phr v
to accept a difficult situation that is likely to continue for a long time
= put up with, tolerate tolerate
You have to learn to live with stress.
He has lived with his illness for most of his life.
to live in the same house as someone and have a sexual relationship with them without being married
live together
She’s living with her boyfriend now.
if something lives with you, it stays in your mind
That episode has lived with me all my life.

live2   live2W3S3 /laɪv/ adj


1【living】
2【tv/radio】
3【music/theatre】
4【electricity】
5【bombs】
6【bullets】
7【issue】
8 live coals
9【yoghurt】


[Date: 1500-1600; Origin: alive]【LIVING】 [only before noun]not dead or artificial
= living
dead
experiments on live animals
Protesters want to stop the export of live sheep and cattle.
the number of live births per 1,000 population
We were so excited to see real live elephants.
【TV/RADIO】
a live television or radio programme is seen or heard on television or radio at the same time as it is actually happening
prerecorded
a live radio phone-in show
There will be live TV coverage of tonight’s big match.
【MUSIC/THEATRE】
a live performance is one in which the entertainer performs for people who are watching, rather than a film, record etc
A lot of the bars have live music .
The band will be giving a live concert performance next week.
We’ll be playing you a track from his new live album (=album that was recorded from a live performance) .
It’s always different when you perform in front of a live audience (=an audience watching a live performance) .
【ELECTRICITY】
a wire or piece of equipment that is live has electricity flowing through it
Be careful – those wires are live.
【BOMBS】
a live bomb still has the power to explode because it has not been used
They came across a field of live, unexploded mines.
【BULLETS】
live bullets are real ones that are made of metal and can kill people
blank
Troops fired live ammunition to disperse the crowd.
【ISSUE】
a live subject or problem is one that still interests or worries people
Drink-driving is still very much a live issue .
live coals
pieces of coal that are burning
She threw the paper onto the live coals.
【YOGHURT】
live yoghurt contains bacteria that are still alive

live3   live3 /laɪv/ adv
if something is broadcast live, it is broadcast on television or radio as it is actually happening
prerecorded
The ceremony will be broadcast live on television.
The match will be shown live by the BBC.
if people perform live, they perform in front of people who have come to watch, rather than for a film, record etc
I love their music, but I’ve never seen them perform live .
The band is playing live in Birmingham tonight.
Their latest CD was recorded live (=recorded at a live performance) in New York.
go live
when a system or project goes live, people start to use it after it has been planned and discussed for a long time
Their new information retrieval system went live last month.
a new security project which will go live in OctoberWould you like to advertise here?IExif – EXIF/GPS/IPTC viewer

Concise English Dictionary

live  [lɪv] v. 1. inhabit or live in 2. lead a certain kind of life; live in a certain style 3. continue to live; endure or last 4. support oneself 5. have life, be alive 6. have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations 7. pursue a positive and satisfying existence adj. 1. actually being performed at the time of hearing or viewing 2. exerting force or containing energy 3. possessing life 4. highly reverberant 5. charged with an explosive 6. elastic; rebounds readily 7. abounding with life and energy 8. in current use or ready for use 9. of current relevance 10. charged or energized with electricity 11. capable of erupting adv.  not recorded

Concise English Synonym & Antonym Dictionary

live   syn.:  dwellexisthouseinhabitoccupyresideroomstay ant.:  deaddie

WordNet Online

live Verb

 • populate, dwell, live, inhabit (be an inhabitant of or reside in) “People lived in Africa millions of years ago”; “The people inhabited the islands that are now deserted”; “this kind of fish dwells near the bottom of the ocean”; “deer are populating the woods”
 • live (lead a certain kind of life; live in a certain style) “we had to live frugally after the war”
 • survive, last, live, live on, go, endure, hold up, hold out (continue to live and avoid dying) “We went without water and food for 3 days”; “These superstitions survive in the backwaters of America”; “The race car driver lived through several very serious accidents”; “how long can a person last without food and water?” “One crash victim died, the other lived”
 • exist, survive, live, subsist (support oneself) “he could barely exist on such a low wage”; “Can you live on $2000 a month in New York City?”; “Many people in the world have to subsist on $1 a day”
 • be, live (have life, be alive) “Our great leader is no more”; “My grandfather lived until the end of war”
 • know, experience, live (have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations) “I know the feeling!”; “have you ever known hunger?”; “I have lived a kind of hell when I was a drug addict”; “The holocaust survivors have lived a nightmare”; “I lived through two divorces”
 • live (pursue a positive and satisfying existence) “You must accept yourself and others if you really want to live”

Adjective

 • live, unrecorded (actually being performed at the time of hearing or viewing) “a live television program”; “brought to you live from Lincoln Center”; “live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience”
 • live (exerting force or containing energy) “live coals”; “tossed a live cigarette out the window”; “got a shock from a live wire”; “live ore is unmined ore”; “a live bomb”; “a live ball is one in play”
 • alive, live (possessing life) “the happiest person alive”; “the nerve is alive”; “doctors are working hard to keep him alive”; “burned alive”; “a live canary”
 • live (highly reverberant) “a live concert hall”
 • live (charged with an explosive) “live ammunition”; “a live bomb”
 • bouncy, live, lively, resilient, springy (elastic; rebounds readily) “clean bouncy hair”; “a lively tennis ball”; “as resilient as seasoned hickory”; “springy turf”
 • live (abounding with life and energy) “the club members are a really live bunch”
 • live (in current use or ready for use) “live copy is ready to be set in type or already set but not yet proofread”
 • live (of current relevance) “a live issue”; “still a live option”
 • hot, live (charged or energized with electricity) “a hot wire”; “a live wire”
 • alive, live (capable of erupting) “a live volcano”; “the volcano is very much alive”

Adverb

 • live (not recorded) “the opera was broadcast live”

The result is provided by Princeton University

Jukuu English Sentence

© Jukuu.comSee More…

Text Translation

live Google TranslateMicrosoft TranslatorCross LanguageSYSTRANExcite JapanKODENSHALEC TranslationLingvoBitBaidu TranslationYoudao Translation : AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianTagalogFinnishFrenchGalicianGermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbian (Latin)SlovakSlovenianSpanishKiswahiliSwedishThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEstonianTagalogFinnishFrenchGalicianGermanGreekHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbian (Latin)SlovakSlovenianSpanishKiswahiliSwedishThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish

Text TranslationWeb Search

بعد از همه این حرف‌ها،بیشتر حرف زده می شود

Probably, but this is the first time we’ve driven the latest Rolls-Royce convertible on UK roads. After all, Britain loves an open-top car, despite the meteorological issues one is likely to suffer driving one with the roof stowed.

But if any car can eradicate the unpleasantness of this country’s unreliable climate, it ought to be the Dawn. Especially with prices starting at a not inconsiderable £264,000.

Yikes. You must get a lot for your money…

Most certainly. There’s rather a lot of car here – the Dawn is 5.3 metres long, 1.9 metres wide.

You notice how large the Dawn is merely by how long it takes to walk from one end to the other, while the wonderfully over-engineered, rear-hinged doors demand a lot of room as they swing open to nearly 90-degree angles from the car.

You can use a slimmer opening, of course, but ingress and egress will be so much more glamorous when you caddishly stroll up, step into the interior, and swing the door electronically shut with the touch of a button.

cmx16_pg_012_ext_full

Probably, but this is the first time we’ve driven the latest Rolls-Royce convertible on UK roads. After all, Britain loves an open-top car, despite the meteorological issues one is likely to suffer driving one with the roof stowed.

But if any car can eradicate the unpleasantness of this country’s unreliable climate, it ought to be the Dawn. Especially with prices starting at a not inconsiderable £264,000.

cmx16_pg_011_ext_full

Most certainly. There’s rather a lot of car here – the Dawn is 5.3 metres long, 1.9 metres wide, and it tips the scales at 2.5 tonnes. That makes it heavier than a seven-seat Audi SQ7.

You notice how large the Dawn is merely by how long it takes to walk from one end to the other, while the wonderfully over-engineered, rear-hinged doors demand a lot of room as they swing open to nearly 90-degree angles from the car.

cmx16_pg_007_ext_full

Lord no, but nor is anything the Dawn does. And that’s what so utterly beguiling about it. The engine is a 6.6-litre V12, mounted surprisingly far back under that front bonnet. It’s shared with the Ghost saloon and Wraith coupe, but uses the former car’s lower output.

‘Lower’ still translates into 563bhp and 575lb ft of torque, mind, enough to propel the Dawn from 0-62mph in five seconds. The top speed is an electronically limited 155mph.

cmx16_pg_004_ext_full

Yes and no. Push the accelerator all the way down – the pedal travel is “are you sure you want drive so uncouthly quickly?” long – and with all 575lb ft available from just 1,500rpm, you’ll be fired along exceedingly rapidly.

But so desensitised is the Dawn that it’s all bewilderingly drama-free. There’s barely a muster of engine noise, no sense that turbochargers are boosting its output, and no tangible evidence of its automatic gearbox containing eight entire speeds.

   

  Electric doors. Are they necessary?

  Lord no, but nor is anything the Dawn does. And that’s what so utterly beguiling about it. The engine is a 6.6-litre V12, mounted surprisingly far back under that front bonnet. It’s shared with the Ghost saloon and Wraith coupe, but uses the former car’s lower output.

  ‘Lower’ still translates into 563bhp and 575lb ft of torque, mind, enough to propel the Dawn from 0-62mph in five seconds. The top speed is an electronically limited 155mph.

  Does it feel fast?

  But so desensitised is the Dawn that it’s all bewilderingly drama-free. There’s barely a muster of engine noise, no sense that turbochargers are boosting its output

  In fact, every element of the Dawn smoothly irons out anything one might consider “feedback”. The overly large steering wheel contains barely a jot of feel, while the biggest bumps you can find will all be smothered entirely by the suspension. My first few hours guiding the ginormous feeling Dawn around are pretty tentative, then.

  Yes and no. Push the accelerator all the way down – the pedal travel is “are you sure you want drive so uncouthly quickly?” long – and with all 575lb ft available from just 1,500rpm, you’ll be fired along exceedingly rapidly.But get accustomed to the Dawn’s size – its large wing mirrors mean you can point them down to show where the lane markings are, while still seeing everything behind you – and it’s a fun car to build speed and confidence in.

  Can you actually have fun in it?

  Surprising amounts. At first, it feels like Rolls is doing everything it can to throw keen drivers off the scent: the steering is super slow, there’s no option to manually control the gears, and there’s barely any engine braking when you lift off the throttle, so you heave on the hard-working brakes more than you’d like.

  cmx16_pg_009_ext_full

  Yet once you realise there’s plenty of grip hiding beneath all those cocooning layers of comfort, you can have a go at driving this thing quickly. The trick is not taking lots of speed into a bend – there’s simply too much mass for that – but to carefully turn in and, once the car has obliged, use an indulgent amount of throttle so that the rear squats down and you ride that wave of luxurious speed out of the corner. Get the hang of it and you can carry some serious pace across country roads.

  Equally, of course, you can settle down, using the smallest smidgen of its ‘Power Reserve’ gauge possible (rev counters are so unclassy) and enjoy what a masterfully refined car this is. Roof up, the silence is zen-like, and full-size adults will still be comfy in the back.

  Above 50mph and things can get a little cold and blustery if the soft top is folded, however. But let’s blame Britain’s wintry weather for that rather than the car. If it all gets a bit much, the roof can be operated at up to 30mph, though given the sheer size of it, the mechanism does take a little while.

  Any other demerits?

  If we’re nitpicking, yes. There’s only one USB port, and it’s located very unhelpfully if you wish keep your phone charged while using a sat nav app. And the Dawn isn’t much fun to park.

  https://www.youtube.com/watch?v=PrqYohBV58o

  Otherwise, though, it’s as supreme as you’d hope. Perhaps more so. The materials are almost beyond description: only a few rogue buttons and the media screen layout highlight any BMW parts sharing, and everything from the copious swathes of wood to the thickly piled carpets (I’ve never had anything as plush in my house) will make you feel so, so good. As does driving with the Spirit of Ecstasy in the middle of your view forwards.

  Rolls-Royce unashamedly goes its own way, even if that does make its cars ergonomically odd. The heating controls demand a degree of guesswork and the doors take some getting used to. But there’s so much class and character here. It’s an inspirational and irresistable car. The ultimate compliment? This one is specced to £331,500, and I don’t think I’d feel short-changed if I’d actually paid that.

  That tells us it’s an Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC and Porsche Macan rival. It looks nicely sharp and chiseled, in a way the car it replaces – did you know you can currently buy an Infiniti QX50? – isn’t. The new one looks decent, no?

  It will ‘delegate’ more onerous driving tasks to the car.

  It’s a concept for now, and that means little technical detail but much styling chatter. The design language is called ‘Powerful Elegance’, while the interior, when we see it, will be “driver-centric, passenger-minded”. So expect some nods to sportiness in the dials, and the key dashboard controls to be angled towards the driver’s seat, a la BMW.

  Perhaps unexpectedly for a car that’s “driver-centric”, though, there is plentiful talk of autonomous-ness. “Infiniti’s autonomous drive technologies will act as a ‘co-pilot’ for the driver, empowering rather than replacing them,” says the Japanese company.

  برنامه ای کامل برای شروع بدنسازی|مبتدی

  ورزش به دوقسمت اخلاق وعلم تقسیم میشود. با احترام به خود و دیگران و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در محیطی دوست داشتنی میتوانید به ورزش کردن بپردازید.

  برای شروع کار با وزنه

  1. قبل از تمرین حتما گرم وآخر تمرین هم سرد کنید.
  2. هدف اصلی خود را روی صحیح زدن حرکات بگذارید نه سنگین زدن به روش چپل چولی.
  3. نگاه خود باید وسیع تر از بازوی بزرگ وعضلات شکم باشد. چرخه خواب,تغذیه مناسب,ذهنی متمرکز و آرام,کسب دانش ورزشی و در نهایت تلاش برای افزایش بازده خود حین ورزش.
  4. از انجایی که وقت شما محدود هست در اول راه از تجربه دیگران استفاده کنید و به گزینه -3- دوباره توجه کنید.

  سبدهای تمرین خود را متعادل بگیرید

  اگر عضلات انسان را به دو بخش بزرگ و کوچک تقسیم کنیم. بهتر است عضلات بزرگ را در کنار برخی عضلات کوچک تمرین بدهیم تا یک طیف انرژِی متوازن در کل هفته داشته باشیم.برای مثال اگر شما سه روز در هفته تمرین میکنید میتوانید عضلات 1-پاها 2-سینه 3- عضلات پشت و زیربغل 4- سرشانه را که برای تمرین انرژی بیشتری نیاز دارد با عضلات 1-جلوبازو 2-پشت بازو 3-کمر 4-ساعد 5- گردن 6-پهلو ترکیب کنید وبهتر است عضلات شکم را هر روز تمرین بدهید.

  از انجایی که پاها از عضلات متعدد تری تشکیل شده است بهتر است با عضلات بزرگ دیگر در یک سبد ورزشی نباشد.

  اگر ضعف شما در عضلات سینه است و میخواهید سه روز در هفته ورزش بکنید. سینه را هم مثل پاها در یک سبد قرار بدهید و عضلات پشت و سرشانه را در یک روز.بستگی به رشته ورزشی شما و… دارد.

  یا میتوانید به صورت چرخشی اولویت های خود را عوض بکنید یا روز های تمرین خود را بیشتر بکنید و احتمالا زمان تمرین شما کاهش میابد و نتیجه بهتری را کسب خواهید کرد.

  تمرین های مختلف برای عضلات

  حالا که فهمیدیم چه جوری سبدهای ورزشی خودمون رو مشخص بکنیم بریم سریع با چندتا از حرکت های معروف آشنا بشیم. بعد از اشنا شدن هم فیلم های حرکات رو ببنید و هم از مربی خودتون بپرسید که مطمئن بشید که درست حرکات رو انجام میدید.

  بررسی بعد جدیدی از فیلم (حفره), The Platform

  تحلیل و بررسی فیلم پلتفرم(حفره - سکو)

  من فرض را بر این میزارم که شما حداقل یک بار فیلم پلتفرم را دیدید و شاید سری هم به سایت های مختلف نقد و برررسی زده باشید.

   

   

   

  ی نگاه سرسری به شخصیت های تاثیرگذار روی روند فیلم داشته باشیم.

  [vc_tta_tour][vc_tta_section title=”Goreng” tab_id=”1592467888262-ef122c85-6e10″]

  گورنک

   قهرمان ساده لوح این داستان پیچیده
  دو گروه آدم در این زندان وجود داشت که گورنک جزو افراد داوطلب بود.
  برای ترک سیگار و گرفتن مدرک دانشگاهی یا خواند کتابی که هیچ وقت وقت نکرده بود تمامش کند داوطلبانه به این زندان آمده بود

  [/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Trimagasi” tab_id=”1592467888263-91907e9c-c6d1″]

  ترامگاسی

   بیشتر رفتارش حساب شده بود و رفتار غیر حساب شده اش برایش بسیار گران تمام شد .کاملا با شرایط وقف پیدا کرده بود و امیدش به تمام شدن دوره محکومیتش بود
  برای قتل غیر عمد مهاجری به شکلی عجیب با تلویزیون به این دخمه تبعید شده بود و عاقبت توسط مهاجری داخل سلولش مغلوب شد

  [/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Miharu” tab_id=”1592467955903-f085d6a5-d00c”]

  مادر

  سرگردان به امید پیدا کردن فرزند خود از بالا به پایین میشد. معلوم نبود چه چیزی را با خود به زندان اورده است آیا بچه اش بوده؟

  زنی که اکثر زندانی ها حرفش را باور نداشتند و امید داشتند که قوانین رعایت میشد و و به هیچ کودکی اجازه ورود به دخمه داده نشده است.  فراموش کرده بودند شرایط موجود کاملا نا عادلانه و غیر قانونی بود.

  [/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Imoguiri” tab_id=”1592467959612-7a5df735-2f8d”]

  سوپروایزر

  معلوم نشد از حس کنجکاوی یا عذاب وجدان داوطلبانه به زندان امده است.از آن جایی که توی سازمان پستی داشت شاید چیزی فهمیده بود!خلاصه آمده بود که اوضاع را درست کند.گورنک به آن فهماند چیزی به صحبت درست نمیشود.در ماه بعد جسد خود را به گورنک هدیه کرد به امید تغییر.

  [/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Baharat” tab_id=”1592467962137-1d6660b5-6ceb”]

  فرد مذهبی

  او فکر میکرد به او الهامی از طرف خدا شده است.حلال مشکلات را در رفتن به بالا ترین طبقه میدانست و با یک طناب انتظار داشت دیگران او را یاری رسانند در صورتی که حتی اگر طبقه یک از خواب بیدار میشد طبقه صفر کسی نبود که اورا به بالا بکشاند.

  [/vc_tta_section][vc_tta_section title=”baby” tab_id=”1592467962520-039dc6ab-2cce”]

  کودک

  هزاران سوال بی جواب با وجود داشتن و حتی زنده بودنش شکل میگیرد.

  کودکی که گره فیلم بود  و جایگزین کیکی که قرار بود پیام زندانیان را به مدیران مجموعه برسانند شد.

  [/vc_tta_section][/vc_tta_tour]

   

            سریع بریم سر اصل مطلب!
   ذهنمون رو با فهرستی که تهیه کردم درگیر بکنیم تا بهتر در جریان بررسی اصلی قرار بگیریم

   

  1. تعداد طبقات موجود در فیلم 333 طبقه بود.به عبارتی امکان وجود 666 نفر زندانی هست .
  2. با توجه به محدوده سنی>> وجود کودک در آخرین طبقه شکی را به وجود می آورد که تعداد نفرات ممکن است بجز 666 نفر| 665 یا 667 باشد.
  3. طبق دوره پنج ماهه ای که ما مشاهده کردیم .بجز 50 طبقه اول به بقیه طبقات هیچ مواد غذایی نمی رسد. از انجایی که به طبقه بالا نمیشود صعود کرد برای تهیه غذا(زنده ماندن) راه های محدودی وجود داری .خوردن هم سلولی یا متحد شدن با آن و حمله به سلول های پایینی.
  4. طبق مشاهدات زندانیای هیچ اطلاعی از وضعیت اسفناک زندان ندارند جوری که بعضی ها به صورت داوطلب به آنجا آمده اند.
  5. دلایل خودکشی و نحوه خودکشی(پرش به پایین یا مرگ در سلول خودت) هر شخص در این چرخه بسیار جای بحث دارد.

   

  سقوط از طبقه ي سوم همانقدر درد آور است كه سقوط از طبقه ی صدم ! اگر قرار است سقوط كنم، بگذار از جايي بلند باشد، نه پَست !

  #پائولو_کوئلیو

  دوستان اگر برای شما هم سوالی پیش آمده یا نکته ای توی فیلم نظرتون رو جلب کرده با ما در قسمت کامنت در میون بزارید.خوشحال میشیم:)

  در ضمن این نوشته صرفا بررسی شخصی بنده و تحلیل سوالایی که برای خودم پیش آمده بوده. و اصلا نقد فیلم حساب نمیشه.

  This is world that we live in

  یکی دیگه از راه های آموزش زبان انگلیسی گوش دادن به آهنگ هست . ولی نه هر مدل گوش دادنی اگه ی نگاهی روی متن آهنگ داشته باشی و تحلیل جزئی روی کلمات و نکاتش داشته باشی دفعه بعد که آهنگ رو گوش میکنی علاوه بر بیشتر لذت بردن از موسیقی, تمرین و تکرار زبان انگلیسی هم حساب میشه.

  Read more

  Anapanasati
  Anapanasati مراقبه آناپانا آگاهی از تنفس

  مراقبه آناپانا آگاهی از تنفس

  نفس کشیدن از بدو تولد تا زمان مرگ همراه ماست.

  این کلمه سانسکریت میباشد.  sati = آگاهی       دم و بازدم =Anapanasati >>   anapana

  آناپانا اولین قدم برای انجام مراقبه ویپاسانا میباشد.

  آناپانا آگاهی از نفس کشیدن است. بدون تلاش کردن همانگونه که  بطور طبیعی داخل و خارج میشود.

   

  اگر قصد دارید با مراقبه به زندگی یک شکل تازه ای بدهید یکی از بهترین راه ها میتواند انجام مراقبه آناپانا میباشد.

  در ادامه به شرح و انجام مراقبه اناپانا میپردازیم.

  آناپانا یعنی توجه و آگاهی از عمل نفس کشیدن.

  معمولا مراقبه در جایی آرام و با سکوت انجام می پذیرد دست ها را در جایی قرار دهید که به مدت طولانی جای آنها تغییر نکند در حالت  چهارزانو گردن و کمر صاف نشسته  دهان و چشم ها را ببندید و در حال مراقبه نیازی به عینک و چیز های اضافی نیست.

  هیچ کنترلی روی عمل نفس کشیدن نداشته باشید. اگر نفس کوتاه است کوتاه و اگر بلند است بلند فقط به مشاهده تنفس و تمرکز بر روی سوراخ های بینی جایی که  هوا داخل و خارج میشود.

  برای شروع مدت زمانی بین 5 تا 15 دقیقه را اعمال کنید و سعی کنید قبل و بعد از خواب به صورت مداوم مراقبه را انجام دهید و از نتایج خوب آن بعد از گذشت چندین روز لذت ببرید.

  فقط  نقطه تمرکز خود را روی سوراخ های بینی بگذارید و با ده دقیقه مشاهده  نفس

  ویپاسانا
  خلاصه کتاب هنر زندگی و محتواهای دیگر در ارتباط با مراقبه ویپاسانا

  پیش نیازهایی برای مراقبه ویپاسانا

  اول کتاب اینجوری شروع میشه که اصل , فرزانگی است.

  فرزانگی را پیشه کن وانگهی به هر پیشامدی از بهر فهم اندیشه کن.

  کتاب هنرزندگی نوشته ویلیام هارت است که از آموزه های س . ن . گويانكا در این کتاب استفاده کرده است.

  در ادامه پیش گفتاری از جناب آقای گویانکا را میخوانیم 

  اين كتاب فهم كساني را كه مراقبة ويپاسانا را انجام مي دهند عميق تر میسازد و ديگران را براي
  آزمودن آن تشويق می كند تا مگر آنها نيز سعادت رهايي را تجربه كنند.
  باشد كه همه خوانندگان كتاب ، هنر زندگي كردن را بياموزند تا آرامش و تعادل دروني را بيابند و آن را براي
  ديگران به وجود آورند.

  art of life

  جهان تنها زمانی برای ما وجود دارد که آن را با ذهن و جسم خود تجربه کنیم. اکثر ما ترجیح می دهیم بجای اعماق پنهان درونمان به کشف بخش تاریک ماه یا ته اقیانوس بپردازیم
  شیوه کشف دنیای درون را مراقبه ویپاسانا معرفی میکنه و با فهم درون انسان قادر هست که به روش عملی برای بررسی واقعیت ذهن و جسم خویش و آشکار نمودن وحل کردن همه مشکلات پنهان در آن و نمایان ساختن توانایی بلقوه بلا استفاده و هدایت این توانایی در جهت صلاح خود و صلاح دیگران


  چرا مراقبه سکون و استراحت نیست ؟

  ویپاسانا تجربه واقعی حقایق است. حقیقت را پناهگاه خود نمایید زیرا هیچ پناهگاه دیگری وجود ندارد.
  حقیقت است که تقدم دارد نه آن کس که از حقیقت میگوید. ما آن تصویری را که دلمان میخواهد می بینیم نه واقعیت را , عادت کرده ایم بیرون را نگاه کنیم و به آنچه که دیگران انجام می دهند علاقه بیشتری داریم در نتیجه برای خود ناشناخته مانده ایم . مشکل اساسی زندگی ماهیت نارضایت مندانه آن است.

  مراقبه گران می آموزند در عین بی تلاشی تلاش بکنند.


  مهم ترین مسئله این است که بدانیم چگونه می توان یک انسان خوب شد.
  منشا درد درون هریک از ما قرار دارد. هدف زندگی خلاصی از بدبختی است.
  رنج ما صرفا ناشی از تصادف نیست عللی پشت آن است و از کنترل ما خارج نیست.
  شما ارباب خودتان هستید آینده تان را خودتان می سازید.
  شما اعمال دیگران را نمی توانید کنترل کنید.
  اگر بتوانید الگوی زندگی خود را از واکنش به کنش تغییر دهید به چیزی ارزشمند دست یافته اید.
  چیز های موجود فقط فرایندهای تکاملی است.
  چسبیدن به یک تصور غیر واقعی از خود عبارت است از رنج بردن.
  تا وقتی اشتیاق بورزیم شاد نخواهیم بود.
  دل بستگی و رنج همیشه باهم یافت میشوند.
  علل اصلی رنج نادانی, اشتیاق و بیزاری است.

  هشت راه رهایی از رنج (خلاصه):

  1. گفتار نیک : کمتر یا بیشتر از حقیقت گفتن یا همان وراجی
  2. کردار نیکو : پرهیز از اعمال نادرست
  3. معاش نیکو : نیت های ما به منظور تامین خود و کمک به دیگران باشد
  4. تلاش نیکو : تمرکز رو کار که باعث پرهیز فکر از انحرافات میشود
  5. آگاهی نیک : با آگاهی از جریان طبیعی تنفس و غنیمت شمرند لحظه حال
  6. تمرکز نیک : دور بودن از اشتیاق و بیزاری و وهم
  7. پندار نیک : ماهیت الگوی فکری
  8. ادراک نیک : پی بردن به حقیقت

  اگر در حال حاضر امکان شرکت در دوره ده روزه مراقبه ویپاسانا را ندارید. پیشنهاد میکنم به صورت روزانه به انجام مراقبه آناپانا بپردازید.

  So Why Are We More Scared Than Ever?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

  Read more

  How To Hide Teff In Your Kid’s Cookies

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

  Read more

  CREATIVE DESIGN FROM DEUTSCHLAND

  We welcome you to contact us for more information
  about any of our products or services.